Dating b ases

12-Feb-2020 10:25 by 6 Comments

Dating b ases - lesya dating kiev

At ikatlo, ang pagtatakda ng tuntunin sa panghihiram sa Espanyol, bagaman hindi malinaw ang sa Inggles at iba pang banyagang wika, gaya ng Pranses, Aleman, Arabe, Hapones, at Tsino.Nagkakaproblema lamang sa ngayon ang gaya ng Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education/Dep Ed) at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) dahil sinisikap nitong bumuo ng labindalawang ortograpiya mula sa labindalawang lalawiganing wika sa Filipinas, alinsunod sa hilaw na multilingguwal na patakarang may ayuda ng UNESCO, UNICEF, at USAID.

dating b ases-21dating b ases-10dating b ases-27

Halimbawa, ang \f\ ay itinutumbas sa \p\; ang \j\ ay sa \dy\ at \h\; ang \ñ\ ay itinutumbas sa \ny\; ang \q\ ay itinutumbas sa \k\ o \kw\; ang \x\ ay itinutumbas sa \ks\; at ang \z\ ay itinutumbas sa \s\.Tinuligsa noon ang 2001 Revisyon ng Alfabeto dahil sa mga panuto nitong panghihiram ng banyagang salita, at napilitan ang KWF na kumambiyo para sa masusing pagsusuri.Samantala, lumikha rin ng gabay sa ispeling ang Unibersidad ng Pilipinas, partikular ang UP Sentro ng Wikang Filipino (UP-SWF) at Departamento ng Lingguwistika, samantalang naglabas ng sariling bersiyon ang Pamantasang De La Salle. Zafra (2004) na inilabas ng UP-SWF ay siya ring pinagsumundan ng Sanggunian sa Filipino (SANGFIL).Almario na hinigtan ang Diksyunaryo-Tesauro (1972) ni Jose Villa Panganiban sa dami ng lahok mula sa iba’t ibang disiplina at wika sa rehiyon.Kabilang sa mga nabuong lokal na ortograpiya ng KWF ang Bikol, Ilokano, Pampanga, Pangasinan, at Waray, bagaman ang ilang tuntunin ng KWF, partikular sa panghihiram sa Espanyol, ay utang nang malaki sa Pambansang Lupon sa Wika at Pagsasalin (PLWP) ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining (NCCA) na unang nagsagawa ng pag-aaral sa panghihiram ng salitang banyaga sa panig ng Tagalog noong bungad ng siglo 20 hanggang unang bungad ng siglo 21.Ang gabay sa ispeling ay may kaugnayan sa mga palathalaan ng mga unibersidad, upang maitakda ang tumpak na ispeling sa mga hiram na salitang banyaga at kodipikasyon ng mga salitang nagmula sa iba’t ibang rehiyon.

Naging batayan din sa pagbubuo ng ortograpiya ang UP Diksiyonaryong Filipino (2001) ni Virgilio S.

May kaugnayan ito sa pagiging bukás ng lalawiganing wika sa inobasyong ipinapanukala ng Filipino na kayang maging lingguwa prangka sa buong kapuluan.

Makabubuting repasuhin ang mga tuntunin sa panghihiram sa Espanyol, kung magiging batayan ang umiiral na Gabay sa Ortograpiyang Filipino (2009) ng KWF, at ang ilang panukalang pagbabago ay naririto.

Sa yugtong ito, kinakailangang makita ang pambihirang paraan ng paglalapi at pagbabaybay sa Filipino at iba pang taal na wika upang mabatid kung kinakailangang itangi ang isang wika sa iba pang wika.

Hindi nagkakalayo sa paggamit ng bantas ang mga taal na wika sa Filipinas. Sa unang malas ay iisiping magkakaiba ang labindalawang panukalang ortograpiya mula sa labindalawang pangunahing lalawiganing wika.

Isang tuntuning pinaiiral ang nagsasaad na, “Kung may katumbas na salita sa mga lalawiganing wika ay gamitin muna ito bago piliing gamitin ang sa banyagang wika.” Sa naturang tuntunin, nasasalà kahit paano ang mga banyagang salita sapagkat mapipilitang humanap ng taal na salita, lalo sa pagsusulat o pagsasalin. Dinamiko ang kaso ng pagbabaybay, paglalapi, pagbabantas, pag-uulit, pagbigkas, at pagpapantig ng mga salita, taal man sa Filipinas o inangkin nang ganap gaya ng mga salitang Espanyol na pumasok sa bokabularyo ng Filipino.

  1. Sex chat for free no access 04-Apr-2020 23:35

    With a CAMAP membership you will have access to our newsletter, reduced conference rates, an online forum (Providers only), and our mentorship program.

  2. ms swan dating show 07-May-2020 01:36

    We give our clients serious opportunity to find wife or partner for life in Ukraine. Ukraine is well known as a country with very beautiful and sophisticated ladies (what was confirmed by international beauty experts and world respected magazines and newspapers, ex. But the great difference our ladies from the other representatives of fair sex is their orientation on family and home coziness.